bg en

Маркетинг

Маркетингови стратегии - професионално изготвяне и изпълнение

Екипът на БГ Медия има над 10 години опит в разработването на маркетингови стратегии за свои клиенти. Практиката през годините ни е установила следния модел на работа:

В периода Октомври - Декември (по изключения през Януари) с клиента се дискутира текущото състояние и търговска ситуация във фирмата, като се поставят целите за следващата година. На база проведен обстоен разговор, анализ и очертана рамка за планиране се реализира:
 1. Разработване на обща маркетингова стратегия по месеци
 2. Разбивка на маркетинговите и рекламни дейности по месеци / сезонност / кампании
 3. Създаване на план за работа с медии и медийни канали, вкл. социални медии
 4. Свързване на маркетинговите дейности с търговската политика и практики във фирмата
 5. Представяне на маркетинговата стратегия в годишен план и дейности по график
 6. Обсъждане, редакция и допълване на маркетинговата стратегия
 7. Приемане на финален вариант на маркетинговата стратегия
 8. Влизане в ход на изпълнение на маркетинговата стратегия, обвързана с реклама, PR и търговски дейности
 9. Комуникация и мониторинг с всички страни, ангажирани в процеса на изпълнение на маркетинга 
 10. Оперативни срещи на всеки 3 месеца - с цел проследяване ефективността на заложените мерки
 11. Отчетност на всеки 3 месеца и актуализация на маркетинговите инструменти при нужда
 12. Финална отчетност в края на годината и сравнителен анализ на силни / слаби страни

ВАЖНО:
Екипът на БГ Медия работи само с по 1 фирма в конкретен нишов търговски сектор по отношение на разработването на професионални маркетингови стратегии, с цел да няма припокриване и застъпване на търговски интереси.